RСS, RíѓRêS, SѓSĐR ° SĐR »RµRêS, SĐRѕRЅRЅRѕR№ RíѕRRґRRëSćRë Rê RµRµ S" RSĐRđR ° S, S <. Cades-A - RRґRїRЃRëSЃSЊ, RСSĐRѕR »RRRRRR ° S'S'S RRRRRRRRRRR. 1 Da, S

  1. R РRµRêS, SĐRѕRЅRЅR ° SЏ RѕRRРRРRRЃSSЊ: RíSĐRЃS ,S, R ° SёRëSSRëR »RµRЅRЅR ° S
  2. R "RµR№SЃS, RРRëS, RμR" SRЅRѕSЃS, SЊRѕRRgїRíёRëSЃRë
  3. RРRµSĐS, RСR РR ° S, S <
  4. RRѓSĐR ° SĐS'R ° RRR РR РR Р RSĐRµRjRµRЅRë
  5. ЂѕѕѕС,, ,ѕ

RђR »RµRêSЃR ° RЅRСSĐ R • RСS, SѓSĐ RµRЅRêRѕ, SЃRëSЃS, RµRјRS <R№R ° RR ° R РS, RëRê Synerdocs

RЎRdzS ... SЂR RDZSDZHRμS, SGJSDZH ° R »RE SЋSЂRёRґRёS ‡ ° RμSGJRєR SJ R · RDZR ° C ‡ RёRjRdzSGJS, SNJ RґRdzRєSgjRjRμRDZS, RdzRІ RїRdzSGJR» Rμ S RdzRіRdz, RED ° re · RёSGJS, RμRєR RμS, SGJSЂRdzRє RґRμR№SGJS, RІRёSDZH SGJRμSЂS , RëS "RëRêR ° S, RѕR Р RѕRЃSЃR» RµRgЅRЅRëS ... S, S R ° RРRR РR Р R РSĐRµRjmRµRЅRë? R§S, RѕR ± S <RѕS, RРRµS, RСS, RЅR ° S'S, RѕS, RѕRѕRíЂSĐRѕSЃ, RíРSĐRµRg °R ° RРSĐR ° S'R ° S'R ° S SЊR S'S, SĐSѓRêS, SѓSĐRµ SЃR »RµRêS , ЅЅЅїґ. RR ° RêRêR ° RêR ° SĐR ° SĐR ° RR ° S, RµRЅR ° RR ° S, RµR »SRЅRѕSЃS, RѕSЃS, RѕSЃS, RѕRЊSЊRЅRѕSЃS, RѕSЃS, RѕRЃSRЅRѕSЃS, RѕSЃS, RѕRЃS, RѕRЊSЊRЅRѕSЃS, RѕSЃS, RѕRЃS, RѕRЊSЊRЅRѕSЃS, RѕSЃS, RѕRЃS, RѕR» SЊRЅRѕSЃS, RѕSЃS, RѕRЃS »Rѕ

RѕRѕRgЅRРRјR ° RµRđR ° SЏ S, RµRđR ° R РRµ RСSĐRѕSЃS, R ° S С, SĐRµR ± SѓRµS, RРRµS, R ° RSЅRѕRѕR№ RSĐRѕSĐR ° R ± RѕS, RêRë, RѕRЌSЌS, RѕRjSѓ RСSĐRµRĐR ° RR °RR ° S SĐ R ° R · RR ° S, SЊ RµRµ R РR ° RRR ° S ° RґSG °. RRѕSЃRêR ° RЅR ° S, R ° RЅR ° S, RµR »SRЅR ° RR ° S, RµR» RR ° S, RµR » РЂССС. СЂѕ ‡№ Рѕѕ С <S ... RїRdzRґRїRёSGJRμR№, SЂR ° SGJSGJRєR R¶Sgj RdzR ° ± R ° S SЂS ... RёRІRDZRdzRj € S, R ° RjRїRμ RІSЂRμRjRμRDZRё ponovno RёRDZS, RμSЂRμSGJSgjSЋS ‰ RμRj RDZR ° SG CADES-A, RёSGJRїRdzR »SNJR · SgjRμRjRdzRj RґR» SJ RґRdzR »RѕRѕRСSĐRµRjmRµRЅRЅRѕRíRѕ S ... SĐR ° RЅRµRЅRëSЏ SЋSĐRëRgёRСS ‡ RµSЃRêRë RRЅR ° S'R <RѕRêSѓRjRЅRS, RѕR..

R РRµRêS, SĐRѕRЅRЅR ° SЏ RѕRRРRРRRЃSSЊ: RíSĐRЃS ,S, R ° SёRëSSRëR »RµRЅRЅR ° S

СЂР RРRμRgμRµSĐR ° R »SЊRЅRѕRjSćRѓR ° RЅR ° SRêRѕR» SѓR, RѕR »SRЅRѕSЃS, RµR» (Str. 63). RSЃS ... RѕRgЏSЏ RëR · RЅRµRíRѕ, RџR - SЌS, RѕSЃSѓS ‰ RRѕSЃS, S Р, RêRѕS, RѕSĐR ° SЏ:

V-D SЏRРR »SЏRµS, SЃSЏRëRЅS" RSĐRđR ° S'RëRµR№;

v-ЏЃІ РЃЃЃ;

V-RíѕRѕR РRѕRѕR »SЏRµS, RѕRíЂSĐRµRРRµR» RëS, SЊRѕRRRRRRRR ° RRRRR, R °.

RСSĐRëR · RЅR ° RêRë SѓSЃRëR »RµRЅRЅRѕR№ RêRРR ° R РRR ° RєRRRRRRRѕR№SRRRRR СRѕRRRRRRëSćRë (R РR :R РRµRµ - RЈRЉRџ):

V-D SЏRРR »SЏRµS, SЃSЏRëRЅS" RSĐRđR ° S'RëRµR№;

v-ЏЃІ РЃЃЃ;

v-Џ ССРμРРР ° °Р் |

RѕRѕRРR ° SĐR ° SĐR ° SĐR ° SĐRѕRРR ° SĐR ° SĐR ° SĐR ° R ° SĐR ° SĐR ° SĐR ° SĐR ° SĐ ° ° ΜЃЃѕѕѕѕЂРРμѕѕ;

J. RїRdzR-RІRdzR · »SDZHRμS, SgjSGJS, R, RDZRdzRІRёS SNJ ° C” Res R °, RІRDZRμSGJRμRDZRёSDZH RED · PI RjRμRDZRμRDZRёR№ RїRdzRґRїRёSGJS <RІR ° RμRjS <Rμ RґR ° RDZRDZS <Rμ;

u J-crveno »‡ SЋS RїSЂRdzRІRμSЂRєRё RRC (RdzS, RєSЂS <S, S 'R№) SgjRєR ° R · R ° PS PI RєRІR ° R” RES "RES † RёSЂRdzRІR ° RDZRDZRdzRj SGJRμSЂS, RёS" RёRєR ° S, Rμ;

v-Џ Rg °RЏRЏRЅR ° RЅRëSЏ Rë RíЂSĐRѕRРRµRРRРR РRѕRRРRРRRRRRRРRRR ° S'SSS, SЃSЏ SЃRµSĐS, RëS „RëS„ RëSĐRѕRРR ° RRЅS <Rµ SЃSĐRµRgЃSЃS, RРR ° RRџ.

R'SЃS'RСS <SРRíСRµSĐRµS ‡ RëS »R »RµRЅRЅRѕRµ RЅR ° RêR ° RêR ° S <R РR ° RµS, RѕRѕRíRЅR» RЅRëS, RµR »SЅRЅS <RµRСRíRРRRRRRѕRЏRRRRRСRЏRRëS, RµR, S СRіS <Rµ RЂRíSĐR ° RRíS ‡ RµRЅRëSЏ, R С S, RѕR СS'RRR RёR ‡SRR ‡RëSЏ, R С S, RѕR ‡S'RRR S R R R S R RR S R RЅRЅRëSЏ, R С S, RѕR СS'RRRëRRëSćR R РR °, RµS ... RRëS ‡ RµSЃRêSѓSЋ ° S, SЊ. RRSĐRѕS † RµSЃSЃRµ SĐR ° S ± RѕS, S <SЃSЋR »RµRêS, SĐRѕRЅRЅRѕR№RRRРRїRRRRRRRR РRRRRRRRRRRRRR РRR РSSS, S ,S, RѕRѕRРR ° S, R RѕS, RêSĐ <S, S <R№ Rë R \ t ЂСС <С С,.

RJRґRdzSGJS, RdzRІRμSЂSDZHSЋS ‰ † RμRDZS, SЂS RёRμ C <(RґR ° R »RμRμ - RJR |), R ° · RєRєSЂRμRґRёS, RdzRІR RDZRDZS <Rμ RnjRёRDZRєRdzRjSGJRІSDZHR · SNJSЋ R RdzSGJSGJRёRё, RїRdz R · R ° ° RїSЂRdzSGJR RJ RїRdzR» SNJR · RdzRІR ° S, RµR »RµR ° RSѓSЃRêR ° S'RRëSćRëSćRëSćRëSćR ° S, S <. RўSЂRμR RdzRІR ± ° C RDZRёSDZH re „RdzSЂRjRμ RїRdzSGJR» RμRґRDZRёS ... SGJSЂRμRґSGJS, RІR ° RJ RJR | re SGJSЂRμRґSGJS, RІR ° RJ SCF »RμRєS, SЂRdzRDZRDZRdzR№ RїRdzRґRїRёSGJRё SgjSGJS, R ° RDZR RІR °» ° RёRІR RμS, R¤RЎR ' R RѕSЃSЃRëRë ( RSĐRR ° RR ° RRRRRS, 27 RgμRєR РR ° RêR ° RêR ° RêR ° RêR ° RêR ° RêR ° RêR ° RRRRS, 27 RgєR ° RêR ° RêR ° RêR ° RêR ° RR РіR ° RRR РіRR ° RíRRR РіRR ° RRRRR ° RR ° RR ° RR ° RR ° RR ° RR ° RR ° R РіR ° R РіR ° R ° RR ° R. v "- 795" RћR ± SѓS, RРRµSĐRgґRРRµRЅRëRë RСSĐRµR ± RѕRёR ° R "RRRѕRєRíRµ RêRРR ° R "RëS„ RëSĐRѕRРR ° RЅRЅRѕRíRѕ SЃRµSĐS, RëS "RëRêR ° S, R ° RêR ‡RѕR РRR РRRРRѕRРRµSĐRêRë SĐR »RµRêS, SĐRѕRЅRЅRѕR№ RíѕRѕRgїRíёRëSЃRë »; RSĐRR ° RR ° RRRRRS, 27 RgμRєR РR ° RêR ° RêR ° RêR ° RêR ° RêR ° RêR ° RêR ° RRRRS, 27 RgєR ° RêR ° RêR ° RêR ° RêR ° RR РіR ° RRR РіRR ° RíRRR РіRR ° RRRRR ° RR ° RR ° RR ° RR ° RR ° RR ° RR ° R РіR ° R РіR ° R ° RR ° R. c "-" 796 ± RћR SgjS, RІRμSЂR¶RґRμRDZRёRё RўSЂRμR RdzRІR ± ° ° RDZRёR№ ponovno SGJSЂRμRґSGJS, RІR RJ SCF »RμRєS, SЂRdzRDZRDZRdzR№ RїRdzRґRїRёSGJRё re RўSЂRμR RdzRІR ± ° ° RDZRёR№ re SGJSЂRμRґSGJS, RІR RJ SgjRґRdzSGJS, RdzRІRμSЂSDZHSЋS RμRіRdz ‰ S † RµR ,S, Ð ° »). RСSĐRëRjRµSĐRѕRj SЃRµSĐS, RëS, RСSѕRëSĐRѕRРR ° RRЅS <S ... RЃRРR 'SРSĐRµRg РS РS, R Р RR SЃR »SR¶RëS, SЃSĐRµRgЃSЃS, RѕRѕ RêSĐRëRí ,S, R ,RíSĐR ° S'RëS ‡ RµSЃRêRѕR№ RR ° S'RëS, S < «RŠSĐRëRíS, RẑRđSĐRẑ CSP».

R "RµR№SЃS, RРRëS, RμR" SRЅRѕSЃS, SЊRѕRRgїRíёRëSЃRë

R'SЃRRѕS, RРRµS, SЃS, RРRРRëSć 63-R¤R- (RS, R ° S, SЊSЏ 11) RgRRêSѓRjRµRЅS, SЃRRЉRџ RѕR ±RRR ° RµS, SЋSĐRëRgёRS ‡ RµSЃRêRѕR№ SRëR »RR№, RµSЃR» Rë:

RRѕRРR ° R »RСS, RµR» RµR »RµR» RµR »RµR» RµR »RµR» RμR »RµR» RµR »RµR» RµR »RµR» RμR »RμR» RμR »RµR» RµR »RµR» RµR »RμR» RµR »RµR» RµR »RµR» RµR »RμR» RμR »RμR» RμR »RµR» RµR »RµR» RμR »RμR» RμR »RµR» RµR »RµR» RμR »RμR» RμR »RμR» RµR »RµR» RμR »RμR» RμR »RμR» RµR »RµR» RμR »RμR» RµR »RμR» RμR »RµR» RµR »RμR» RμR »RμR» RμR »RµR» RµR »RμR» RμR »RμR Р;

v-Џ SЃRµСЂ,, RСS, RРRРR ° S, SЃRѕRѕS, RРRµS, SЃS, RѓSѓRµS, SЃS "RѕSĐRjRСSĐRѕRРR ° RЅRЅRѕR№ RíѕRRgїRRSRë;

v-Џ R РRíѕRґRRRëSЃR ° RRЅS <R№RѕRѕRêSѓRjRµRЅS, RЅRµ RЅRЅRѕSЃRРRRRРRRРRЅRЅRЅRЅRЅRЏRЅRЅRRЅRëSЅ.

RЎ S, ... RμS RDZRёS RμSGJRєRdzR№ S, RdzS ‡ ‡ RєRё R · SЂRμRDZRёSDZH, SG RїRdzRjRdzS ‰ SNJSЋ RdzS, RєSЂS <S, RdzRіRdz crvena »SЋS ‡ R ° R · RїSЂRdzRІRμSЂSDZHRμS, SGJSDZH SGJRdzRdzS, RІRμS, SGJS, RІRёRμ RDZR ° C ‡ RμRDZRёSDZH RRC RїRdzRґRїRёSGJR ° RDZRDZS <RJ RґR ° RDZRDZS <RJ (SGJRdzRdzS, RІRμS, SGJS, RІRёRμ RїSЂRμRґRdzSGJS, R ° RІR »RμRDZRDZRdzRіRdz RdzS, RєSЂS <S, RdzRіRdz crvena» SЋS ‡ R ° R · R ° RєSЂS <S, RdzRjSgj , SRѕRRѕRѕR‰S ‰ SєS RêRѕS, RіSĐRѕRѕRRСRRRѕRRРRRRґRРRRRRRRRѕRRR РSR РS РRêRЃRêRëRµ RíЂSĐRµRѕR ° RRЏRRЏR )RRRRRRRR »<br>. RРR ° RêR¶Rµ SЃS, RĐR ° RRRR ° RµS, SЃSР RРRµR№RSІS, RRëS, RµRЊSRЅRѕSЃS, SЊ SЃRµSĐS, RСR РRРRРRRЃR РRRR РRRR РRµR РSЊ RСSĐRѕRСRµSĐRêRë, R »RRѕRRR ° RJRRjRµRЅS, RѕRRРRRSЃRЃRRRRRSćRRѕRêSѓRjRµRЅS, °. R • SGJR »Re SGJSЂRdzRє RґRμR№SGJS, RІRёSDZH RєRІR ° r” RES "RES † RёSЂRdzRІR ° RDZRDZRdzRіRdz SGJRμSЂS, RёS" RёRєR ° ° S, R RёSGJS, RμRє, RїRdzSDZHRІR »SDZHRμS, SGJSDZH RDZRμRdzR ± S ... RdzRґRёRjRdzSGJS, SNJ RґRdzSGJS, RѕRРRµSĐRЅRѕ SѓSЃS, R ° RЅRѕRРRëS, SЊ RСSĐRµRjíЏRѕRRРRRёSRRRRЅRRSRRRRRRRRRRR ° SRRS

RРRµSĐS, RСR РR ° S, S <

RњS <SѓR¶Rµ RСS <SЏSЃRЅRëR »Rë, S СS, SĐRѕ RêRРR ° R РRСSRëS † RëSĐRѕRРR ° RЃRЃS <Rµ S РRµSĐS, RëS" RëRêR ° S, S <RСS <R ° R ° SS, SѓRgѕRѕSЃS, RѕRРRµSĐSЏSЋS ‰ RëRµ РЅЅЅ С СС <С Р Р RRРR ° R РR "R РRSRRРR ° RRЅS ° RЃS <RµSĐS, RëS "RëRêR ° S, SĐR ° SĐR ° S,, RѕS, RêSĐS <S, S <Rµ SІRРRµRμRëS Р: RРR ° RЅRЅS <RµR »R ° RµRµRµR» RĐR ° R РSĐR ° R ,R ° S'RRѕRRR ° S'S'R °, RS, RêSĐ <S, S <R№ RR »S'R (R ° S'RR ° S'RR ° S'RR ° RR ° RєSЂS <S, RdzRjSgj) SGJSЂRdzRє RґRμR№SGJS, RІRёSDZH SGJRμSЂS, RёS „RёRєR S, R ° °, R ° SgjRDZRёRєR» SNJRDZS <R№ RDZRdzRjRμSЂ, RdzRіSЂR ˝ RDZRёS ‡ RμRDZRёSDZH RїRdz RμRіRdz RёSGJRїRdzR »SNJR · RdzRІR ° RDZRёSЋ ponovnog RґSЂ. RS, Sgj RёRDZS „RdzSЂRjR ° C † RёSЋ RїRdzRґRїRёSGJS <RІR ° RμS, SgjRґRdzSGJS, RdzRІRμSЂSDZHSЋS ‰ RёR№ S † RμRDZS, SЂ, RєRdzS, RdzSЂRdzRjSgj Pi SGJRІRdzSЋ RdzS ‡ RμSЂRμRґSNJ S, R RdzR¶Rμ ± S 'R» RІS' RґR ° RЅ RêRРR ° R "RëS" RëS РRëSĐRѕRРR ° RЅRЅS <R№SЃRµSĐR РRRRRR ° S'RR ° S'RR ° S'RЅR ° S'RSЏSRѕRЈRRRRRRRRR | RРR ° RêRëRj RѕR ± RРR ,R ,R ,Rj, S "RѕSĐRđRëSĐSѓRµS, SЃSЏ S † RµRѕRS ‡ RêR ° SĐRµSĐS, RëS" RëRêR ° S, RѕR,, RíSĐRëRѕRѕRЏSćSćRRЏRRRRRRѓRѓSćRѓRRѓRѓRѓRѓRѓRR | RћRЅR ° RíЂSĐRѕRѕSĐRë SІRРR »SμRµS, SЃSЏ RgІRІRРRЂRРRРRРRRRRRRRRRRRRRRSRSR РRRSRSRSRSRSRRRSRRSRS.

R'SЃS, RѕRgRµRµ SЃR »SѓSЃS, RѕRРRµSЃS, RμR» SЊRЅRѕR »SЊRЅRѕSЃS, RѕR» SЊRЅRѕSЃS, RëR »SЊRЅS < ° S, RRѕR ° RСRµSĐRĐRµRЅRëSćRµRѕRѕSćRRRRRRRRRRRІRRRRRРRRРRR РRRRRRRvĐlj. RРR ° RêRѕRµ RjRѕR¶RμS, RíЂSĐRѕRëR · RR№S, R РRSĐRë RRRРRSćRRíRµS, R ° R РRёRRRRR ° S'RѕRѕRRRRRRR ° SRѕRRR ° S, RµR »S. RСSĐR ° SĐR ° S, RμS, RµR »SЊRЅRѕSЃS, RëS, RμR» SRЅRѕSЃS, RëS, RµR »SЊRЅRѕSЃS, RμR» SRЅRѕSЃS, RëS, RëS, RμR » Puštanje u pogon OCSP-PST, R & R SGJRdz SGJS, R ° S, SgjSGJRdzRj RґRμR№SGJS, RІRёS, RμR »SNJRDZRdzSGJS, Rё RґR ° RDZRDZRdzRіRdz RєRdzRDZRєSЂRμS, RDZRdzRіRdz SKJRєR · RμRjRїR» SDZHSЂR ° RED »RE R · R ° RїSЂRdzSGJRёRІ RdzS, RJR | SGJRїRёSGJRdzRє RdzS, RdzR · ° RІR RЅRЅS <S ... SЃRµSĐS, RëS "RëRêR ° S, RѕR Р R ° RЃSЃRµ RСSĐRµRíЏS RµRíRѕ SЃSѓS ‰ RµSЃS, RѕRѕRРR ° RRЏS. CRL (Popis opoziva certifikata) S, R ° RєR¶Rμ RїRdzRґRїRёSGJS <RІR ° RμS, SGJSDZH SgjRґRdzSGJS, RdzRІRμSЂSDZHSЋS ‰ RёRj S † RμRDZS, SЂRdzRj re SGJRDZRdzRІR RїRdz ° C † ‡ RμRїRdzS RєRμ RjS <RґRdzR »R¶RDZS <RїSЂRёR№S, Rё ponovno RnjRёRDZRєRdzRjSGJRІSDZHR · С Сѕѕ ± ±Р

RRѓSĐR ° SĐS'R ° RRR РR РR Р RSĐRµRjRµRЅRë

R'RµSĐRЅRµRìSЃSЏ RêRĐRѕR ± R »RµRđRµ S, RѕRѕRѕ, RêR ° Rê RѕRíЂSĐRµR´RµR» RëS, SЊ RСSĐRµRjíЏRѕRѕRgїRRRРRëSёR ° RRëSć RµRѕRêSѓRjRµRЅS, Rѕ. R • SGJR »RRC ponovno RїSЂRdzRІRμSЂSDZHSЋS, RїRdzSGJR» Rμ RёSGJS, RμS ‡ RμRDZRёSDZH SGJSЂRdzRєR ° RґRμR№SGJS, RІRёSDZH SGJRμSЂS, RёS „RёRєR S, R ° °, ± S, Rdz RDZRμRdzR S ... RdzRґRёRjRdz SgjSGJS, R ° RDZRdzRІRёS, SNJ RjRdzRjRμRDZS , RRRґRRëSЃR ° RRëSć. RўRμS ... RDZRёS ‡ · RμSGJRєRё RІRdzR RjRdzR¶RDZRdz SgjRєR ° R · R ° S, SNJ RμRіRdz PI SGJS, SЂSgjRєS, SgjSЂRμ SGJR ° RjRdzR№ RїRdzRґRїRёSGJRё, RDZRdz RґRdzRІRμSЂSDZHS, SNJ SKJS, RdzRjSgj R · RDZR ° C ‡ RμRDZRёSЋ RjS <RDZRμ RjRdzR R RμRj, S, R ° RêR ° R ° RRẑRẐRẑ S "RѕSĐRđRëSĐSѓRµS, SЃSЏ RR ° SS, RѕSĐRѕRЅRµRѕRѕRРRRЃSЃR ° S, R ° R. РР Р РїЂРР. RdzhRdzSKJS, RdzRjSgj SGJSgjS ‰ RμSGJS, RІSgjRμS, RμS ‰ Rμ RdzRґRDZR ° RґRdzRІRμSЂRμRDZRDZR ° SJ SGJS, RdzSЂRdzRDZR ° - SGJR »SgjR¶R ° C ± P ° € S, R RjRїRdzRІ RІSЂRμRjRμRDZRё (vrijeme utiskivanje tijelo, TSA).

RЁS, R ° RjRїRdzRj RІSЂRμRjRμRDZRё RDZR ° R · S '° RІR SЋS, RїRdzRґRїRёSGJR ° RDZRDZS <R№ RdzS, RІRμS TSA SG S „RёRєSGJR ° C † RёRμR№ RjRdzRjRμRDZS, R °, PI RєRdzS, RdzSЂRdzRj SGJSgjS ‰ RμSGJS, RІRdzRІR Р. R "R ° RЅRЅS <Rµ, R ° SЃS, SĐRѕRíRѕ RíRѕRѕRѕSĐSć RëS ... S ... RĐRѕRѕS, RСSĐR ° RRS SS ,S, SЃSЏ R РRѕSćRѕR РRѕRѕ RíїRѕRСS, RѕRêRѕRЃSćR TSP (protokol vremenskog žiga) , RЎR »SgjR¶R ± R ° S € S, R ° C RjRїRdzRІ” RdzSЂRjRёSЂSgjRμS, RdzS, RІRμS ,, PI PI RєRdzS, RdzSЂRdzRj RdzRїSЂRμRґRμR »RμRDZRDZRdzRj S "RdzSЂRjR ° C, S Rμ" RёRєSGJRёSЂSgjRμS, SGJSDZH S, RdzS ‡ RDZRdzRμ RІSЂRμRjSDZH ЃЃ Р Р

RѕRѕSЃR »Rµ S, RѕSĐRѕRëSĐRѕRРR ° RRЏSЏRѕRѕRРRїRёSćRëSćRëSćRR ° S'RRЃSRëSĐRѕRѕRR ° S, SЊ RѕRRjRµRѕS, RµRµ SЃRѕR РR ° RRЏRRSć, SѓSЃS, R ° RЅR ° RR °R ° RµR ° RµS R ° S SSЏ RĐS, R ° RРRíІ RСSĐRµRjRµRЅRë. R • R »R, S, S, S, S, S, S, S, SĐS, SĐS, SĐS, SĐS, SĐS, SĐS, SĐS, SĐS, SĐS, SĐS, SĐS, SŠS, SĐS, SĐS, SĐS, SĐS, SĐS, SĐS, SĐS, SĐS, R ± SgjRґRμS, SGJRєRdzRjRїSЂRdzRjRμS, RёSЂRdzRІR ° PS, RґRdzRєSgjRjRμRDZS, RDZRμ RїRdzS, RμSЂSDZHRμS, SЋSЂRёRґRёS RμSGJRєSgjSЋ ‡ · R ‡ RDZR RёRjRdzSGJS, SNJ ° C (RїSЂRё SgjSGJR »RdzRІRёRё C ‡ S, Rdz SgjRєR PI · R ° R ° RDZRDZRdzRμ RІSЂRμRjSDZH SGJRμSЂS , RëS "RëRêR ° S, RѕRRРRëSćR ° RS'RR ° S'RµR№Sć, RRëS, RµR» RµRЅ).

ЂѕѕѕС,, ,ѕ

RdzhSЂRdzSGJS, R ° SJ RїSЂRdzS € S, R RjRїRdzRІRєR ° ° ° RїRdzRґRїRёSGJRё SGJSЂR R · SG RїRdzSGJR »Rμ RμRμ S” RdzSЂRjRёSЂRdzRІR ° RDZRёSDZH - RDZRμRdzR ± S ... RdzRґRёRjRdzRμ, RDZRdz RDZRμRґRdzSGJS, R ° S, RdzS ‡ RDZRdzRμ SgjSGJR »RdzRІRёRμ C RRíRѕ, S СS, RѕR ° S РRRR ° S, SЊ RµRµ RµRµR№R ° S, RРRëS, RµR »SRЅRѕSЃS, S ‡ RµSĐRµRРRµR РRR ,RS, RµR» SRЅRѕRµ RµSĐRµRЏRµRРRРRЏRRRR, RµR »SЊRЅRѕRµ RСSĐRµRЏRµSć. RdzhSЂRё RїSЂRdzRІRμSЂRєRμ RDZSgjR¶RDZRdz SgjRґRμS ± R, ± SgjR RμRґRёS, SNJSGJSDZH C ‡ S, Rdz PI P P · ° C "RёRєSGJRёSЂRdzRІR ° RDZRDZS <R№ RjRdzRjRμRDZS, RїRdzRґRїRёSGJR ° RDZRёSDZH SGJRμSЂS, RёS" RёRєR ° C ± C P < R »RRµ RѕS, RѕR РRРR °. R "R» SSЋS, RѕRíRѕ RѕR ,S, SĐRµR ± SѓRµS, SЃSЏ RѕRѕRѓSSRS, SЃRRSЃRêRë RS, R · S'RRѕR.. RkjRdz S ‡ S, Rdz RґRμR »R ° S, SNJ, RμSGJR» Re SgjRґRdzSGJS, RdzRІRμSЂSDZHSЋS ‰ RёR№ S † RμRDZS, SЂ RєRdz RІSЂRμRjRμRDZRё RїSЂRdzRІRμSЂRєRё SЂR ° CGC „RdzSЂRjRёSЂRdzRІR ° R» SGJSDZH ponovno RїRdzR »SGS ‡ RёS, SNJ CRL ЃРРμІѕ? RРRµSЃR »Rë SЃRµЂĐS, RëS" RëRêR ° S, SЃR »SѓR¶R ± R СRRë RSЃS, RµRê?

RќR ° SѓS, Rë Rë RСSĐSѓRíRëRµ RѕRѕRíЂSĐRѕS <S <SЏ RS, RРRµS ‡ RRѕ RСS, RSĐRѕR ° S ‡ R ° SS, RЃSS, R ° S, SЊRë, RíRРRµ SĐR ° R · R ± RµSĐR ° SЃR ° SЃRѕSЃS, R ° RРR »SSЋS ‰ RëRµ SĐR» RµRєS, SĐRѕRЅRЅSѓSЋ RѕRRРRРRRRRЃRSćRRRRRRRµRµ S R RЂSĐR ° S, S <.

RЎRj. S.R ° RêR¶Rμ RR РRSĐ, SĐRSĐR ° S, RѕRЃSS, R ° RЅRРR ° S'S, R ° CAdES (PDF)

RZS, RѕS ‡ RёRëRê: Synerdocs

S, S R ° RРRR РR Р R РSĐRµRjmRµRЅRë?
RРRµSЃR »Rë SЃRµЂĐS, RëS" RëRêR ° S, SЃR »SѓR¶R ± R СRRë RSЃS, RµRê?
20 лучших книг по саморазвитию личности
В книгах можно найти немало полезных знаний. Вы получаете опыт людей, которые уже разобрались – научились решать проблемы, налаживать отношения, сформулировали свои знания в доступной для всех заинтересованных

Избавление от психологических проблем и саморазвитие. Психологические техники.
Психологические техники – упражнения, которые нацелены на решение той или иной проблемы или для самосовершенствования и саморазвития.   Техника "Линия аксиом" Эта техника подойдет тем людям,

Саморазвитие - скачать бесплатно fb2, txt, читать онлайн
В течение всего пути развития человеческого общества, являясь инструментом для достижения многих целей, важнейшую роль выполняли деньги. Страны с разными культурными и религиозными ценностями, нравами

Рейтинг книг по психологии. Лучшие книги по психологии и саморазвитию
Как говорил Фредерик Перлз, известный психотерапевт и психиатр, желание измениться основывается на неудовлетворенности. Каждая попытка измениться или изменить свое окружение является следствием неудовлетворенности.

5 способов как стать лучше. Саморазвитие человека — Блог Personalitica
Хотите быть ”лучшей версией себя” и двигаться только вперед? Посещать выставки, лекции для саморазвития? Обучиться чему-то новому, развить память и внимание? Освоить графический дизайн или игру на

С чего начать саморазвитие? Одно полезное упражнение
Вы получите ответ на вопрос с чего начать саморазвитие , прочитав данную статью. Здесь я поделюсь с вами методикой, занятия которой будут занимать у вас всего лишь 40 минут в день. Эти занятия будут вашим

Топ-10 лучших книг по саморазвитию – Букля
Одна из ключевых потребностей современного человека – развитие. Мы постоянно стремимся стать лучше и образованнее, превзойти своих коллег и знакомых и уверенно движемся к вершине Олимпа. И если посещение

С чего начать саморазвитие? Список лучших книг по саморазвитию
Необходимость духовного и физического развития сомнений не вызывает. Воспитанием маленьких детей обеспокоены их родители. Человек постарше себя как личность выстраивает сам. Но как правильно организовать

С чего начать саморазвитие? Одно полезное упражнение — Пси-Фактор
Вы получите ответ на вопрос  с чего начать саморазвитие , прочитав данную статью. Здесь я поделюсь с вами методикой, занятия которой будут занимать у вас всего лишь 40 минут в день. Эти занятия будут

Дополнительное образование как источник саморазвития, самоопределения и самореализации личности
Дополнительное образование детей в Оренбуржье стало приоритетным направлением образовательной политики области, неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса всех типов образовательных учреждений,